پروتکلی TCP/IPکه بر روند تجزیه پیامها به بسته های قابل ارسال با IPو بازگرداندن بسته های دریافتی به حالت اول و بررسی درستی آنها نظارت دارد.TCPکه یک پروتکل اتصال گرای قابل اطمینان است(قابل اطمینان از جهت تضمین تحویل بدون خطا) با لایه  Transport مدل مرجع  OSIمتناظر است.