ی ایجاد Domain های زیر شاخه Domain اصلی یا همان SubDomain آیکن    را کلیک نمایید.

در صفحه باز شده، شما می توانید SubDomain مورد نظرتان را ایجاد نمایید.

jjhg

و نیز مشخص کنید که صفحه ای دیگر با نوشتن این SubDomain باز شود که به این منظور باید آدرس آن صفحه را بنویسید.

kkpo