ُSPAN یا Switched Port Analyzer چیست ؟
نظر به تفاوت پایه ای در سوئیچ ها و هاب ها عملکرد آنها در زمینه SPAN به قرار زیر است هنگامیکه یک هاب بسته ای دریافت می کند بسته را بر روی تمامی پورت ها به جز پورتی که بسته را دریافت کرده ارسال می نماید .زمانیکه یک سوئیچ شروع به کار میکند در ابتدا نسبت به ایجاد جدول mac address اقدام می نماید و پس از ایجاد جدول مذکور بسته دریافتی را بر اساس جدول Mac address به پورت مقصد ارسال می نماید .به طور مثال اگر شما می خواهید ترافیک ارسالی از هاست A به هاست B را مورد انتخاب قرار دهید و در این ارتباط از هاب استفاده شده باشد در صورت اتصال یک شنود کننده به یکی از پورتهای آن هاب این امکان وجود دارد که تمامی ترافیک توسط این شنود کننده بدون هیچگونه مشکلی شنود شود.

hub

اما اگر در همین ارتباط به جای استفاده از هاب از یک سوئیچ استفاده شود سوئیچ پس از شناخت پورت مقصد که همان پورت B باشد بسته دریافتی از هاست A صرفا و فقط و فقط بر روی همان پورت B ارسال میکند و امکان شنود ترافیک توسط شنود کننده فراهم نخواهد بود

xz

در این دیاگرام شنود کننده صرفا قادر به شنود ترافیک های Broadcast ، ترافیک های Multicast با پرتکل CGMP یا IGMP و ترافیک های ناشناخته unicast خواهد بود .ترافیک unicast ترافیکی می باشد که سوئیچ مقصد و یا همان Mac address مقصد را در جدول خود را ندارد و به همین جهت بسته را به تمامی Vlan ها و پورتها ارسال می نماید که به صورت اضافی بسته به پورت شنود کننده ارسال می شود .

mk'

در این نمودار، شنود کننده متصل به به یک پورت سوئیچ است که پیکربندی شده برای دریافت یک کپی از هر بسته که میزبان می فرستد به این پورت یک پورت SPAN گویند.