SMB پروتکل اشتراک فایل که هدف از طراحی آن ,امکان دستیابی شفاف در سیستم های راه دور از طریق شبکه های مختلف برای کامپیوتر های متصل به شبکه هاست.پروتکل SMB فرامینی را تعریف می نمایند که اطلاعات را از بین کامپیوترها ارسال میکند

SMB ازچهار نوع پیام استفاده می کند
۱٫کنترل جلسه کاری
۲٫فایل
۳٫چاپگرها
۴٫پیام

SAMBA را نصب میکنیم

#rpm -ivh samba-3.0-1
#rpm -ivh …-client-3.0

پیکربندی samba در فایل زیر قرار دارد

#vi /etv/samba/smb.conf
تغییرات مورد نیاز را مطابق زیر میتوانیم انجام دهیم.توجه داشته باشید با برداشتن ; از ایگنور در آوردن تمام خط می باشد

خط ۱۸
workgroup = pooya.com
hosts allow = 192.168.10. 192.168.2

خط ۱۱۰
local master = Yes

خط ۱۱۴
os level = 64
خط ۱۱۹
domain master = yes
خط ۱۲۳
predored master = yes

خط ۱۲۷
domain logons = yes

اکنون سرویس samba را مطابق فرمان زیر راه ندازی میکنیم

#service smb start
#service smb restart

اکنون یک user را با استفاده از فرمان smbpasswd به سرویس samba اضافه میکنیم

#smbpasswd -a pooya

بخاطر داشته باشید که کاربر مورد نظر قبلا از اضافه شدن به سرویس samba موجود باشد