اجزای smart console
Smart view monitor
مبتنی بر تکنولوژی smart view monitor, SMARTیک اینترفیس مرکزی برای مانیتورینگ فعالیت شبکه و اجرای برنامه های checkpoint را فراهم می کند.