مبتنی بر  تکنولوژی  smart view monitor, SMARTیک اینترفیس مرکزی برای مانیتورینگ فعالیت شبکه و اجرای برنامه های checkpoint را فراهم می کند.