اجزای smart console
Smart Defense
یک مشاهده از انواع حملات و مکانیزم های مکاتبه کننده از محافظت شان , امنیت پیکربندی های شبکه , application intelligence , web intelligence و ایجاد ساختن پروفایل های smart defense برای gateway های مختلف را می دهد