SHR

دستورالعمل (shift right) shr بیت های داده را به سمت راست حرکت می دهد. فرم کلی آنها به صورت زیر است:

shr dest, count

دستورالعمل shr کلیه بیت های عملوند مقصد را به تعداد count به سمت راست شیفت منطقی می دهد. از سمت چپ صفر وارد عملوند می شود و آخرین بیتی که از سمت راست خارج می شود وارد فلگ Carry می شود.

دستورالعمل shr مانند shl استفاده می شود؛ عملوند آن می تواند ثبات یا مکانی از حافظه باشد و تعداد شیفت ها می تواند عدد ۱ یا ثبات CL باشد.

aaz