SHL/SAL

دستورالعمل (shift left) shl یا (shift arithmetic left) sal بیت های داده را به سمت چپ حرکت می دهد. فرم کلی آنها به صورت زیر است:

shl dest, count
sal dest, count

shl و sal معادل هستند و یک دستورالعمل را نشان می دهند یعنی کد یکسانی دارند. این دستورالعمل ها هر بیت عملوند مقصد را به سمت چپ عدد به تعداد عملوند count حرکت می دهند. از سمت راست عدد ۰ وارد عدد می شود و آخرین بیتی که از سمت چپ خارج می شود وارد فلگ carry می شود.

cvc

عملوند اول مقداری است که شیفت داده می شود و عملوند مقصد است. count تعداد شیفت ها را مشخص می کند و می تواند عدد ۱ یا برای تعداد شیفت های بالاتر ثبات CL باشد. نوشتن تعداد شیفت بیشتر از ۱ مستقیما در دستور غیر مجاز است.