Shares:
فولدرهای به اشتراک گذاشته شده را نشان می دهد و میتوانیم از این قسمت فولدرهای به اشتراک گذاشته شده را مدیریت کرد و یا از همین جا فولدری را به اشتراک گذاشت.این قسمت tab هایی دارد که جزئیات فولدرهای به اشتراک گذاشته شده را نشان می دهد.مثلا shared file tab نام فایل به اشتراگ گذاشته شده را نشان می دهد.shared path tab مسیر فولدر را نشان می دهد. type tab نوع سیستمی که این فولدر در آن قرار دارد را نشان می دهد و…