Seurity policy
پارامترهای مفید برای معین کردن پایگاه قانون (rule base) برای شبکه هایتان فراهم شده است , در اینجا , شما چگونگی اتصالات اجازه و یا رد شده , تصدیق و پنهان شده را تعیین می کنید.