در forest، یک Domain controller مسئول نگهداری از schema master role بوده که وظیفه نظارت بر تغییرات را بر رویschema  خود forest دارد. دیگر DC ها فقط یک نسخه کپی (replica) از schema را خواهند داشت. بنابراین، اگر قصد تغییر در ساختارschema  و یا نصب برنامه ای که در schema تغییراتی ایجاد می کند را دارید، توصیه می شود که این تغییرات را روی DC ای اعمال کنید که schema master role را نگهداری می کند، در غیر اینصورت با تغییر در دیگر DC ها، بایستی این تغییرات با replicate ، schema master role شود.