Schema Master
نگهداری شکل (Schema ) برای جنگل را انجام می دهد.
یک دومین کنترلر در جنگل این رول را انجام می دهد.
همانطور که میدانید shema یک مجموعه از object است