شبکه هایی که از پروتکل distance vector استفاده میکنند بخاطر زمانهای همگرایی آهسته  برای  routing loop مستعد هستند
routing loop به دلیل اینکه هر روتر بطور همزمان update نشده رخ میدهد
پروتکلهای distance vector از تکنیکهای زیر برای اجتناب از routing loop ها  استفاده میکنند

۱٫Maximum Hop Count
۲٫Split Horizon
۳٫Route Poisoning
۴٫Hold Downs