routed protocols پروتکل لایه شبکه است که برای انتقال ترافیک بین شبکه ها استفاده میشود به عنوان مثال ip,ipx