تعریف Right : به مجوزهای دسترسی که به کاربران داده می شود در اصطلاح Right گویند