در Domain همه سرمایه اصلی یا شیرازه (Principal) امنیتی (Security) در یک دومین (Domain)، یک معین کنننده هویت امنیتی (Security Identifier – SID) است که از اجزای مختلف تشکیل شده که محتوای یک RID است. سیستم از SID استفاده میکند تا با یک شناسایی منحصر بفرد (uniquely identify) به شی (Object) مجوز امنیتی دهد. در یک دومین، SID باید منحصر بفرد در سراسر دومین باشد. به عنوان مثال هر دومین کنترولر (DC) میتواند اشیاء (Object) فعال امنیتی (security-enabled) را ایجاد کند، با اینکه برخی مکانیسمها وجود دارند اما دو SID یکسان ساخته نمیشوند. برای جلوگیری از این اتفاق (دو SID یکسان)، RID Master یک مخزن (Pool) بزرگ از مقادیر RID منحصر بفرد (unique) را در خود ذخیره میکند. زمانی که یک دومین کنترولر (DC) را به شبکه اضافه میکنید، یک زیر مجموعه ۵۰۰ تایی از این مخزن (Pool) را برای استفاده خودش (دومین کنترولر مورد نظر) اختصاص میدهد. زمانی که دومین کنترولر (DC) نیاز به ساختن یک (SID) دارد، اول مخزن (Pool) خود را چک میکند که آیا این مقدار در دسترس است تا برای SID مقدار منحصر بفرد (unique) استفاده و ساخته شود یا خیر. در این روش، RID Master همه را کنترل میکند و مطمئن میشود که همه SID ها در دومین از RID با مقدار منحصر بفرد (unique) استفاده میکنند.
آدرس تنظیم مقدار در رجیستری (به صورت استاندارد ۵۰۰ است)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\RID Values