RID Master (Relative Identifer)
هر دومین در جنگل شما دقیقا یک دومین کنترلر دارد که رول RID Master را نگهداری میکند.هدف از این رول برای دوباره پرکردن حوضچه ID های وابسته (RIDs) استفاده نشده برای دومین و جلوگیری از تخلیه شدن این حوضچه است
وقتی که شما یک منشا امنیتی جدید (user , domputer account ) درست میکنید RIDs استفاده میشود. زیرا SID برای منشا امنیتی جدید بوسیله ادغام Domain SID با یک RID منحصربفرد گرفته شده از حوضچه ساخته شده است.بنابراین اگر شما به آخر RIDs برسید, قادر به ساختن هر یک از user یا computer account نیستید و برای جلوگیری از این اتفاق RID Master حوضچه RID را مانیتور میکند و RIDs جدید برای دوباره پرکردن زمانی که به سقوط در زیر سطح معین شده رسید تولید میکند.