Reach در الکسا

ccv

 

ریچ میزانی برای اندازه گیری درصد بازدید کل کاربران اینترنت در جهان است.
در مثال بالا ریچ کاربران سایت یاهو در یک هفته اخیر کمتر از ۲۰ درصد و در یکماه گذشته بیش از بیست درصد بوده است. و یعنی در ماه گذشته بیش از ۲۰ درصد از کاربران کل اینترنت از سایت یاهو بازدید داشته اند.