RCL

دستورالعمل (rotate through carry left) rcl همانطور که از نامش پیدا است، بیت ها را از طریق فلگ carry به سمت چپ می چرخاند. شکل کلی آن به صورت زیر است:

rcl dest, count

دستورالعمل rcl محتوای فلگ Carry را از سمت راست وارد عملوند مقصد می کند، سپس بیت های عملوند را به سمت چپ شیفت می دهد و آخرین بیت سمت چپ را وارد فلگ Carry می شود.
Rotate Through Carry Left

sed

دستورالعمل rcl مشابه rol استفاده می شود و روی فلگ ها تاثیر می گذارد.