اجزای smart console
Qualiy Of service(QOS) Policy
تخصیص پهنای باند منابع در میان اتصالات , توان عملیاتی بیشینه سازی را تعیین می کنند