position static

از position با مقادیر static زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم یک عنصر به صورت پیش فرض و طبیعی در کنار سایر عناصر موجود در سند HTML پردازش شود، البته این مقدار چندان کاربردی نیست و کمتر استفاده می شود، چون بدون استفاده از آن نیز، عناصر به صورت static پردازش می شوند (مگر اینکه بخواهید خاصیتی که پیش تر به یک عنصر داده شده را دوباره نویسی و به حالت پیش فرض تغییر دهید که به این حالت در اصطلاح override می گویند).