دومین کنترولی که صاحب نقش PDC Emulator است، یکی از وظایفش سرور مرکزی زمان (Time Server) است. وظیفه مهم دیگر PDC Emulator حفظ آخرین پسورد برای هر حساب کاربری است و برای همین هر دومین کنترولی (DCs) را برای تغییر پسورد مجبور میکند که مستقیما این کار را به سمت خودش ارسال کنند. این کار سبب پشتیبانی از قابلیت PDC زنجیره ای (PDC-chaining) میشود. این قابلیت زمانی اتفاق می افتد که یک حساب کاربری برای احراز هویت (authenticate) اقدام میکند و دومین کنترولر محلی فکر میکند که این پسورد صحیح نیست، در نتیجه این دومین کنترولر از حالت زنجیره ای (PDC-chaining) استفاده کرده و این پسورد را به سمت PDC میفرستد تا ببیند که این پسورد درست است یا خیر. همچنین سرور PDC ، سروری است که ابزار مدیریت گروه پالسی (Group Policy) به عنوان سرور هدف (Target) از آن استفاده میکنند. دلیل این کار این است که انواع تغییرات مشابه گروه پالسی (Group Policy) در دومین کنترولر های (DCs) دیگر توسط ادمینهای دیگر در زمان یکسان کاهش یابد.