اولین قدم در اجرای یک شبکه  بستر passive آن می باشد داخل شبکه دو اصطلاح وجود دارد.

Passive: بستر سخت افزاری شبکه را گویند.
Active: بحث سرویس دهی درون شبکه را گویند.