پیام رسانی روشی برای تحویل پیام ها که در آن واحد های اطلاعاتی کوچک (بسته ها ) با استفاده از ایستگاه های موجود در شبکه کامپیوتری از طریق بهترین مسیر قابل دسترسی در بین مبدا و مقصد ارسال می شوند
شبکه های packet switching اطلاعات را در واحد های کوچک مدیرین می کنند , یعنی پیام را پیش از ارسال به چندین بسته تجزیه می کنند.اگر چه بسته ها ممکن است مسیر های مختلفی را طی کنند و به طور متوال یا همزمان نرسند اما کامپیوتر دریافت کننده می تواند آنها را مجددا به همان پیام اولیه تبدیل نماید.این گونه شبکه ها سریع و کارآمد می باشند.این شبکه ها برای مدیریت ترافیک و تجزیه بازگرداندن بسته ها به حالت اول به کامپیوتر ها و نرم افزارهایی با هوشمندی لازم جهت کنترل تحویل پیام ها نیاز دارند.اینترنت یک نمونه از این شبکه هااست.مثال های عمومی برای تکنولوزی wan,packet switching شامل Frame Relay ,x.25 و ATM می شود