پروتکلی که برای هماهنگ کردن ساعت یک کامپیوتر با یک سرویس دهنده یا منابع مرجع دیگری چون رادیو گیرنده ماهواره ای یا مودم مورد استفاده قرار میگیرد دقت زمان به هنگام استفاده از این پروتکل در شبکه ها محلی یک میلی ثانیه و در شبکه های گسترده چند دهم میلی ثانیه است. NTPپیکربندی ممکن است برای نائل شدن به دقت و قابلیت اطمینان بالا از سرویس دهنده های اضافی استفاده کنند و مسیرهای شبکه را گسترش دهند.