دو عملکرد مهم در این لایه است:
Routing
Route convergence

Routing
فرآیند هدایت بسته ها در بین شبکه ها از مبدا به مقصد را گویند

انواع مختلفRouting
۱٫RIP:Routing Information Protocol
۲٫IGRP:Interior Gateway Routing Protocol
۳٫EIGRP:Enhanced Interior Gatway Routing Protocol
۴٫OSPF:Open Shortest Path First

Route Convergence
زمانی است که  توسط روتر برای بروز در آوردن تغییرات در تمامی روترها گرفته میشود

Example:IP,IPX,APPLETALK