اجزای smart console

.Network Address Translation policy
چگونگی آدرس IP رزرو شده داخلی به آدرس IP های خارجی مورد تائید را تعیین خواهد کرد.