فرآیند تبدیل ip address های مورد استفاده در یک شبکه خصوصی و یا private به ip address های اینترنت و یا public و بالعکس را NAT-Network Address Translation گویند

انواع NAT عبارتند از
Static
Dynamic