MSIL مایکروسافت که در برخی حالات Managed code نامیده می شود ، دستورالعمل هایی می باشند کمپایلرآنها را در زمان ترجمه کد اولیه ، تولید می نماید. صرفنظر از سازماندهی منطقی آنان ، اکثر اسمبلی ها شامل کدهائی با فرمت MSIL می باشند . MSIL یک زبان ماشین مستقل از پردازنده بوده که توسط مایکروسافت و مشاوره با سایر تولیدکنندگان کمپایلر، ایجاد شده است . MSIL یک زبان بمراتب سطح بالاتر نسبت به اکثر زبان های ماشین است . MSIL شامل دستورالعمل های لازم برای عملیات متداولی نظیر : دستوراتی برای ایجاد ، مقداردهی و صدا زدن متدهای مربوط به یک شی ( اشیاء ) ، دستورات لازم برای عملیات منطقی جاری ، Control Flow ,DMA و Exception handling می باشد .
قبل از اینکه کد MSIL قادر به اجراء گردد ، می بایست به کد مختص یک پردازنده خاص توسط یک کمپایلر JIT ، تبدیل گردد. CLR ، یک کمپایلر JIT با معماری خاص برای هر نوع معماری پردازنده ، ارائه می نماید . کمپایلرهای JIT مبتنی بر یک معماری خاص ، امکان نوشتن کد مدیریت یافته را فراهم تا در ادامه و بکمک آن امکان ترجمه و تولید کد وابسته به یک معماری خاص فراهم و در نهایت زمینه اجراء کد نوشته شده ، فراهم گردد.(هر کد مدیریت یافته که API مختص یک سیستم عامل و یا کتابخانه ها را استفاده می نماید ، صرفا” قادر به اجراء بر روی سیستم های عامل خاصی خواهد بود ) .