movie

به هریک از فایل های کار شده در دایرکتور مووی یا فیلم گفته میشود این فایل ها با پسوند .dir ذخیره میشوند