مودم مخفف عبارت modulator/Demodulator است. وسیله ارتباطاتی که عمل تبدیل را در بین داده های دیجیتال یک کامپیوتر یا ترمینال و سیگنال های صوتی آنالوگ قابل عبور از طریق خط تلفن استاندارد انجام می دهد.چون سیستم تلفن برای مدیریت صدا و دیگر سیگنال های صوتی طراحی شده است و کامپیوتر ها سیگنال ها را به صورت واحد های گسسته ای از اطلاعات دیجیتال پردازش می کنند.وجود یک مودم در هر دو سوی خط تلفن برای تبادل دادها در بین کامپیوتر ها ضروری است.در سویی که انتقال آغاز می شود مودم عمل تبدیل را از دیجیتال به آنالوگ تبدیل می کند , در سویی که دریافت انجام می شود مودم دیگری صدای آنالوگ را دوباره به شکل دیجیتال اولیه تبدیل می کند.مودم ها برای انتقال حجم بالایی از داده ها از روش های پیچیده ای برای بارگذاری اطلاعات به حامل صوتی استفاده می کنند
از نگاه دیگر هر وسیله ارتباطی که به عنوان یک رابط در بین یک کامپیوتر یا ترمینال و یک کانال ارتباطی عمل کند را گوییم.اگرچه این گونه وسایل ممکن است واقعا سیگنال ها را مدوله یا دمدوله نکنند , اما باز هم به عنوان یک مودم توصیف می شوند چرا که مودم از نظر بسیاری از کاربران جعبه سیاهی است که یک کامپیوتر را به یک خط ارتباطی متصل می کند