تعریف mesh :

هر node از شبکه برای ار تباط با node  دیگر بیش از یک راه ارتباطی دارد و به این نوع از توپولوژی mesh  گفته می شود.