این نوع روترها هر یک دارای یک نسخه ای از نقشه شبکه بوده و بهترین مسیر را با استفاده از آن محاسبه میکند
در پروتکل های link state روترها هر کدام سه جدول جداگانه ایجاد میکند یکی از این جدولها نگهداری میکند مسیری که مستقیما ضمیمه شده به روترهای همسایه و یکی دیگر از آنها معین میکند روش اتصال تمام عناصر شبکه را و دیگری استفاده میشود به عنوان   routing table
روترهای link state آگاهی بیشتری درباره internetwork نسبت به پروتوکلهای distance vector دارند
OSPF که یک پروتکل IP Routing است کاملا Link State میباشد
پروتوکلهای link state, update هایی که شامل عبارت لینکهای مربوط به خودشان به تمامی روترهای دیگر را روی شبکه میفرستند
اشکال link state گرفتن زمان زیاد برای به روز شدن میباشد
مزیت link state ترافیک کم آن است.