Lease Time:
به مدت زمانی که یک IP به یک Client اختصاص داده میشود Lease Time میگویند که به صورت پیش فرض ۸ روز است. Client پس از ارسال DHCP Discover یک ثانیه منتظر جواب می ایستد اگر جوابی دریافت نکرد ۳بار دیگر به فاصله زمانی ۹ و ۱۳ و ۱۶ ثانیه دوباره Broadcast میکند اگر باز هم جوابی نگرفت هر ۵ دقیقه یک بار به کار خود ادامه میدهد.