Knowledge Base
مجموعه از اطلاعات و تعاریف معمول در حوضه خدمات سازمان می باشد که به صورت طبقه بندی شده در اختیار کاربران قرار داده می شود و بدین ترتیب بسیاری از پرسش های تکراری کاربران قدیم به راحتی در اختیار مشتریان جدید قرار خواهد گرفت .