TCP/IPپروتکلی درفرستنده به شبکه و ایستگاه کاری مقصد و تبدیل مجدد بسته ها به پیامهای اولیه درمقصد نظارت دارد.
در لایه IP InternetTCP/IPمدل اجرا می شود و معادل لایه شبکه در مدل مرجعOSI می باشد