ip backbone نشان دهنده ip لینک بین روتر ها ثابنتها وکارتهای شبکه , وهمچنین تعیین کننده روابط محدوده منابع خاص موجود در شبکه ها برای یافتن مکان شبکه ها است که این منابع بدون در نظر گرفتن ثابنتها تمام جزئیات مربوط به محل شبکه ها را نمایش میدهد .
همچنین این اصطلاح در روتر ها نشان دهنده نقطه به نقطه بودن اتصالات دو کارت شبکه روتر بدون در نظر گرفتن ثابنتها میباشد .