ای پی (IP) یک آدرس منطقی که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشود
از چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند بطور مثال ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲۰
هر عدد هشت بیت است که در مجموع میشود ۳۲ بیت ۳۲=۸*۴
اعداد  بکاربرده شده دسیمال هستند و بین ۲۵۵-۰ می باشند

همانطور که گفته شد هر ip address از ۳۲ bit تشکیل شده است و هر ip از چهار بخش تشکیل شده است که به هر بخش octet نیز گفته میشود بطور مثال ۱۹۲ یک octet میباشد