IGRP سه نوع Route را Advertise می کند :

Interior یا داخلی : Route هایی هستند که بین Subnet هایی که به Interface های روتر متصل شده اند رد و بدل می شود
System یا سیستمی: Route هایی هستند که به شبکه هایی که در یک Autonomous System قرار دارند ارسال می شود . روتر System Route ها را از شبکه هایی که مستقیما به Interface ها آن متصل شده اند و همچنین از System Route هایی که توسط سایر روترهای IGRP شبکه ارسال می شوند دریافت می کند.
Exterior یا خارجی : Route هایی هستند که به شبکه های خارج از Autonomous System فعلی ارسال می شوند و زمانیکه صحبت از Exterior Routes می شود یعنی مقصد مورد نظر در شبکه های موجود فعلی پیدا نشده است و به همین دلیل به آخرین Gateway ارسال شده است. Router با استفاده از Exterior Route هایی که از طریق IGRP دریافت می کند Gateway یک Autonomous System را شناسایی می کند. اگر یک Autonomous System به بیش از یک شبکه External متصل شده باشد در اینجاست که روترهای مختلف Gateway های مختلفی را می توانند برای آخرین مسیر خود انتخاب کنند و بسته اطلاعاتی را به آن ارسال کنند.