Home page :
اولین صفحه ای که پس از باز کردن internet explorer  مشاهده خواهید کرد که معمولا سایت شرکت مایکرو سافت (msn)  می باشد.که آدرس آن قابل تغییر می باشد