Half-duplex چیست؟

به device  هایی که یا send  هستند ویا recive  هسند گفته می شود. همزمان نمی توانند رد و بدل اطلاعات را انجام دهند. و این خود باعث کاهش performance  می شود.