expire شدن دامنه    

دامنه به طور خودکار و موقتی توسط  ثبات اصلی (Registry) تمدید می‌شود  و رجیران هزینه آن را پرداخت می‌کند. این هزینه از مالک دامنه  یا کارگزار (Reseller) ثبت دامنه گرفته نمی‌شود. چون دامنه تمدید می‌شود در نتیجه تاریخ انقضاء آن یک سال جلوتر می‌آید به همین دلیل WHOIS تاریخ انقضاء را سال دیگر بیان می‌کند.
دامنه توسط شرکت  در وضعیت توقف (Hold)قرار می‌گیرد (CLIENTHOLD یا REGISTRAR-HOLD) . در این وضعیت DNS های دامنه به طور موقت تغییر می کند و مالک دامنه نمی تواند DNS دامنه را تغییر دهد. در این وضعیت به جای سایت اصلی یک صفحه تبلیغاتی نمایش داده می شود. به محض تمدید دامنه، DNS ها به حالت قبل بازمی گردند.
دامنه برای مدت ۴۰ روز در این وضعیت روز نگه‌داری می‌شود، بعد از آن اگر صاحب دامنه نسبت به تمدبد آن اقدام نکند، شرکت   درخواستی برای حذف دامنه به ثبات اصلی (Registry) ارسال می‌کند.

به جای اینکه دامنه فورآً پاک شود، توسط ثبات اصلی (Registry) به مدت ۳۰ روز در دوره رهاسازی (Redemption Period) نگهداری می‌شود. هزینه تمدید دامنه در این وضعیت بسیار بیشتر از حالت عادی است.