خطای DUNS 6XX
Dial-up Networking Systemخطای ۶۰۰ ، ۶۰۱ ، ۶۰۳ ، ۶۰۶ ، ۶۰۷ ، ۶۱۰ ، ۶۱۳ ، ۶۱۴ ، ۶۱۶ ، ۶۱۸ ، ۶۲۶ ، ۶۳۲ ، ۶۳۷ و ۶۳۸ :
یک خطای داخلی ( سیستم عامل ویندوز ) اتفاق افتاده است . مایکروسافت پیشنهاد می کند که کامپیوتر را خاموش یا مجددا راه اندازی نمایید تا مطمئن شوید که کلیه تغییرات جدید پیکر بندی ، تاثیر را پذیرفته اند .

چنانچه این مورد نتواند مشکل را حل نماید شما باید قسمت هایی از ویندوز را حذف یا مجددا نصب نمایید و یا می توانید ویندوز را مجددا نصب نمایید .