E_mail  (پست الکترونیکی) :
سرویسی که توسط بعضی سایت های اینترنتی (نه تمام سایت ها ) ارائه می شود که شما می توانید با اشتراک گرفتن از این سایت ها یک صندوق پستی داشته باشید و با آن نامه ارسال و یا دریافت کنید