این role هنگامی کاربرد دارد که یک domain از forest حذف و یا اضافه شود. هنگام حذف یا اضافه کردن domain، بایستی این role دردسترس باشد، در غیر اینصورت درخواست انجام نخواهد شد. هنگامی که شما یک domain جدید در یک forest موجود ایجاد می کنید، domain جدید بایستی یک naming context جدایی را در پارتیشن ها ایجاد کند. فقط یک domain controller در forest اجازه داشته و می تواند تغییراتی را در پارتیشن ها ایجاد کند که همان Domain Naming Master است. فرض کنید در یک forest، دو ادمین مختلف قصد ایجاد domain جدیدی را دارند. از آنجایی که domain ها با یکدیگر replicate می کنند، Domain Naming Master (که در forest فقط یک عدد موجود است) از ایجاد domain جدید با نام های یکسان جلوگیری می کند. بصورت پیشفرض، Domain Naming Master اولین domain controller موجود در forest است، اما می توان آنرا به DC دیگری نیز منتقل کرد.