به سرویس دهنده اصلی که تمامی Active Directory Services را که برای شناسایی تمامی کاربران و منابع شبکه هستند در آن میباشد گفته میشود
نوعهای مختلفی از domain controller موجود میباشد که به قرار زیر میباشد

۱٫Domain Controller:DC
۲٫Additional Domain Controller:ADC
۳٫Child Domain Controller:CDC

Domain Controller:DC

با توجه به توضیحات بالا DC اولین domain controller در شبکه میباشد همچنین به آن parent domain گفته میشود
بطور مثال dell.com یک parent domain است

Additional Domain Controller:ADC

ُیک نسخه کامل(Replica) از parent domain و child domain است که برای back up و زمانی که domain متوقف شد و برای تعادل بار در domain استفاده میشود
َ

Child Domain Controller:CDC

ِیک domain controller است که درزیر parent domain controller نصب میشود و ارتباط دارد با parent اما در یک محل جدا از parent نصب میشود
بطور مثال sales.dell.com