Dictionary

Dictionary ها نیز از جمله داده های چند قسمتی هستند آغاز Dictionary ها با } و پایان آنها با { مشخص میشود و داده های آن با علامت , از هم جدا می شوند در هر خانه و هر قسمت Dictionary علاوه بر داده , اندیس مربوط به آن نیز آمده است بر خلاف رشته ها , لیست ها , Tuple ها اندیس داده ها در Dictionary به دلخوه برنامه نویس مشخص می شود و اندیس داده ها علاوه بر عدد , رشته , tuple و هر داده غیر قابل تغییر نیز می تواند باشد. به کمک علامت*: اندیس هر داده را مشخص می کنیم بدین ترتیب که داده در سمت راست علامت*: و اندیس آن در سمت چپ علامت*: نوشته می شود . قابل ذکر است که اندیس ها در Dictionary نمی تواند یک داده ی تغییر پذیر لیست , یا Dictionary باشد.داده های درون Dictionary از هر نوع می تواند باشد.

nnb