Deny:
(در اینجا به معنای سلب مجوز و سطح دسترسی می باشد)
این نوع سطح دسترسی وقتی استفاده میشود که بخواهیم مجوز خاصی را از کاربر یا گروهی بگیریم.
هرگاه بخواهیم کاربر یا گروهی به واسطه عضویت در گروه دیگری مجوز و سطح دسترسی آن گروه را کسب کند و در عین حال نخواهیم آن مجوز را از گروه قبلی سلب کنیم باید کاربر یا گروه مورد نظر را جداگانه add کنیم و مجوز مربوطه را Deny کنیم.