از syntax زیر برای default routing استفاده میکنیم

RA(config)#ip route Destination network address subnet Default Gatway

دو نکته در اینجا لازم به تذکر است.اول اینکه همانطور که گفته شد default route برای آدرسهای نامشخص تعیین میشود به همین دلیل آدرس مقصد(Destination address)را ۰٫۰٫۰٫۰ میدهیم.
نکته دوم اینکه برای هر روتر آدرسهایی را که مستقیم به روترما وصل شده اند مسیریابی میکنیم.توچه داشته باشید تمامی اعمال بوسیله console cable که در console port قرار میگیرد صورت میگیرد

حال موقع آن رسیده از تمامی مواردی که یاد گرفتیم استفاده کنیم
برای درک بهتر, تنظیمات هر روتر را بطور کامل و جدا از هم انجام میدهم.توجه داشته باشید که قبل از عملیات routing باید تمام interface ها را تعیین کنیم سپس مسیر دهی کنیم

RA>en
RA#config t
RA(config)#int e0
RA(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RA(config-if)#no shut
RA(config-if)#^z
RA(config)#wr

RA#config t
RA(config)#int s0
RA(config-if)#ip address 120.120.120.1 255.0.0.0
RA(config-if)#clock rate 64000
RA(config-if)#no shut
RA(config-if)#^z
RA(config)#wr

RA(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 120.120.120.2
RA(config)wr

RB>en
RB#config t
RB(config)#int e0
RB(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr

RB#config t
RB(config)#int s1
RB(config-if)#ip address 120.120.120.2 255.0.0.0
RB(config-if)#clock rate 64000
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr

RB#config t
RB(config)#int s0
RB(config-if)#ip address 150.150.150.1 255.255.0.0
RB(config-if)#clock rate 64000
RB(config-if)#no shut
RB(config-if)#^z
RB(config)#wr
RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 120.120.120.1
RB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.150.150.2
RB(config)#wr

RC>en
RC#config t
RC(config)#int e0
RC(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
RC(config-if)#no shut
Rc(config-if)#^z
RC(config)#wr

RC#config t
RC(config)#int s0
RC(config-if)#ip add 150.150.150.2 255.255.0.0
RC(config-if)#clock rate 64000
RC(config-if)#no shut
RC(config-if)#^z
RC(config)#wr

RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.150.150.1
RC(config)#wr

برای دید routing table از فرمان زیر استفاده میکنیم
اگر به table توجه کنید جلوی بعضیip ها c گذاشته شده است و این به معنی directly connected است یعنی مستقیما نصب شده اند میباشد
همچنین جلوی بعضیها *S و به معنیDefault میباشد

RA#sh ip route

همچنین برای دیدن interfaceها

RA#sh ip int brief